Zeehaven

Zeehaven

Conform artikel 20 van het Toelatingsbesluit worden buiten de havens van Willemstad, Caracasbaai, Fuikbaai, Bullenbaai geen personen ontscheept.

Bij grote schepen zullen de ontschepingsambtenaren zelf aan boord begeven voor het nemen van de paspoorten/ zeemansboekje om de reiziger in het border management system te registreren. Bij kleinere schepen dienen deze zelf naar de Immigratie te (Plaats) te begeven.

Naast de ambtenaren van de grensbewaking die deel uitmaken van het KPC en belast zijn met grenscontrole bij de (lucht)haven worden de taken ten aanzien van de maritieme grenscontrole mede aan de Kustwacht toevertrouwd. Ingevolge artikel 16 van de Rijkswet Kustwacht 5moeten de bij de taakuitoefening van de Kustwacht betrokken Ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zorgdragen dat aan de directeur en het personeel van de Kustwacht toezichthoudende en opsporingsbevoegdheid worden verleend in het kader van de goede uitoefening van de taken van de Kustwacht. Aan het executieve deel van het Kustwachtpersoneel dat belast is met de uitvoering van de opsporingstaken is de status van buitengewoon agent van politie in Curaçao verleend.

Síguenos en

Descargo de responsabilidad

El Ministerio de Justicia es responsable de publicaciones y información dada en este sitio web. La información ha sido recopilada con cautela y precisión. El Ministerio de Justicia hace todo lo posible para mantener la información lo más actualizada posible. Sin embargo, no se pueden derivar derechos de este sitio web. Este sitio web está administrado por el Ministerio de Justicia. Se puede compartir la información de este sitio web, siempre con mención de fuente.