Zeehaven

Zeehaven

Conform artikel 20 van het Toelatingsbesluit worden buiten de havens van Willemstad, Caracasbaai, Fuikbaai, Bullenbaai geen personen ontscheept.

Bij grote schepen zullen de ontschepingsambtenaren zelf aan boord begeven voor het nemen van de paspoorten/ zeemansboekje om de reiziger in het border management system te registreren. Bij kleinere schepen dienen deze zelf naar de Immigratie te (Plaats) te begeven.

Naast de ambtenaren van de grensbewaking die deel uitmaken van het KPC en belast zijn met grenscontrole bij de (lucht)haven worden de taken ten aanzien van de maritieme grenscontrole mede aan de Kustwacht toevertrouwd. Ingevolge artikel 16 van de Rijkswet Kustwacht 5moeten de bij de taakuitoefening van de Kustwacht betrokken Ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zorgdragen dat aan de directeur en het personeel van de Kustwacht toezichthoudende en opsporingsbevoegdheid worden verleend in het kader van de goede uitoefening van de taken van de Kustwacht. Aan het executieve deel van het Kustwachtpersoneel dat belast is met de uitvoering van de opsporingstaken is de status van buitengewoon agent van politie in Curaçao verleend.

Volg ons

Disclaimer

The Ministry of Justice is responsible for publishing information on this website. The information has been collected with care and accuracy. The Ministry of Justice does its utmost to keep the information as up-to-date as possible. However, no rights may be derived from this website. This website is managed by the Ministry of Justice. The information on this website may be shared, provided the source is acknowledged.