Korte a apuntá un tutor

Korte a apuntá un tutor

E mucha ta biaha ku su tutor

  • ekstrakto largu (“lange uittreksel”) di e mucha (no mas bieu ku 6 luna)
  • ekstrakto di Registro di tutela (no mas bieu ku 6 luna) òf desishon di korte resien emetí (no mas bieu ku 6 luna) òf resien di stèmpel pa autentísidat (no mas bieu ku 6 luna).

E mucha ta biaha ku un otro persona ku no ta su tutor 

  • ekstrakto largu (“lange uittreksel”) di e mucha (no mas bieu ku 6 luna)
  • ekstrakto di Registro di tutela (no mas bieu ku 6 luna) òf desishon di korte resien emetí (no mas bieu ku 6 luna) òf resien di stèmpel pa autentísidat (no mas bieu ku 6 luna).
  • formulario di outorisashon kompletamente yená i firmá
  • kopia di dokumento di identifikashon òf pasaporte di e tutor ku no ta biahando ku e mucha
  • dokumento di identifikashon di e persona mayor di edat ku ta kompañá e mucha
Renunsiamentu di responsabilidat

Ministerio di Hustisia ta responsabel pa publikashon di informashon riba e website aki. A buska e informashon kuidadosamente i koutelosamente. Ministerio di Hustisia ta hasi su máksimo esfuerso pa mantené e informashon mas aktual posibel. No por optené niun derechi for di e website aki. Ministerio di Hustisia ta manehá e website aki. Por kompartí e informashon ku tin riba e website aki, basta menshoná e fuente.