Bezwaar en Beroep

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing Toelatingsorganisatie

Bent u het niet eens met de beslissing van de Toelatingsorganisatie? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Toelatingsorganisatie of in beroep gaan bij de rechter tegen deze beslissing. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

Bezwaar maken

U hebt 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn start vanaf de dag dat de beslissing van de Toelatingsorganisatie aan u is verzonden.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?
Het bezwaarschrift dient u in (bij voorkeur) per e-mail via info@immigrationcur.org. U ontvangt dan een bevestiging dat de Toelatingsorganisatie uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U krijgt van het bezwaarafdeling een ontvangstbevestiging zodat u weet vanaf wanneer wij het bezwaar in behandeling hebben genomen.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Toelatingsorganisatie Curaçao
Tauber Building
Prinsenstraat 90, Punda
Willemstad, Curaçao

Eisen aan het bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam, voornamen en uw woonplaats en, indien het door een gemachtigde wordt ingediend, tevens de naam, voornamen en woonplaats van de gemachtigde;
  • Een duidelijke omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
  • Waarom u bezwaar maakt;
  • Een aanduiding van hetgeen u wilt/ wat de gewenste beschikking moet zijn;
  • Uw handtekening of van uw gemachtigde;
  • De keuze van uw adres in Curaçao, indien u geen woonplaats heeft in Curaçao.

Bij het bezwaarschrift worden zo mogelijk een kopie van de beslissing waarmee u het niet eens bent en de stukken die daarop betrekking hebben toegevoegd.

Een gemachtigde

U kunt uw bezwaarschrift ook door iemand anders laten indienen. Deze personen kunnen voor u bezwaar maken:
 • Een advocaat.
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger. Dit is een ouder, voogd of iemand anders die uw zaken regelt.
 • Een bijzonder gemachtigde. Dit is iemand die toestemming van u krijgt om voor u bezwaar te maken. In een schriftelijke machtiging zet u wie u machtigt en waarvoor u deze persoon machtigt. Een kopie van deze schriftelijke machtiging moet uw gemachtigde (bij de indiening van het bezwaarschrift) aan de Toelatingsorganisatie toesturen.

Behandeling van het bezwaarschrift

De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt zo spoedig mogelijk bevestigd. Wanneer het bezwaar ontvankelijk is (voldoet aan alle wettelijke vereisten), zal uw bezwaarschrift inhoudelijk worden behandeld. Het kan zijn dat u gevraagd wordt aanvullende stukken of informatie te geven. Tevens is het mogelijk dat u wordt gehoord. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten.
De toelatingsorganisatie streeft er naar om uw bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn van maximaal vijf (5) maanden te behandelen.

Bezwaarschrift intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan moet u dit schriftelijk doen.

Niet eens met beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing of afhandeling van uw bezwaar door de Toelatingsorganisatie? Dan kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

U kunt er ook voor kiezen om de bezwaarprocedure bij de Toelatingsorganisatie over te slaan en rechtstreeks in beroep te gaan bij het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao.

In het beroepschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing (op uw bezwaar) van de Toelatingsorganisatie. Stuur ook een kopie van de beslissing van de Toelatingsorganisatie mee. De rechter beoordeelt uw beroepschrift.

Disclaimer

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor publicatie van informatie op deze website. De informatie is met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid verzameld. Het Ministerie van Justitie doet haar uiterste best om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze website wordt door het Ministerie van Justitie beheerd. De informatie op deze website kan gedeeld worden, mits bronvermelding.